SVET STARŠEV skrbi za organizirano uresničevanje interesov staršev v šoli. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Svet staršev:

 • predlaga nadstandardne programe;
 • daje mnenje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;
 • daje mnenje o predlogu programa šole in o letnem delovnem načrtu;
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojnoizobraževalni problematiki;
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojnoizobraževalnim delom;
 • voli predstavnike v svet šole;
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

ČLANI SVETA STARŠEV ŠOLSKO LETO 2021/2022:

 • 1. A Špela VIŽINTIN
 • 1. B Zoran ČUK
 • 2. A Nina ŠUMI
 • 2. B Petra ŽALODEC
 • 3. A Nina SOK
 • 3. B Nataša ŠTROZAK
 • 4. A Aleš RAJLIČ
 • 4. B Petra VIDMAR
 • 5. A Irena KRISTAN BRADAČ
 • 5. B Jaka HRUŠEVAR
 • 6. A Aida ŠKORO BABIĆ
 • 6. B Maja PAVLICA
 • 6. C Tinka MAJARON
 • 7. A Mateja MALI
 • 7. B Dejan VUKOTA
 • 8. A Vanja CIMPERŠEK ŠKOF
 • 8. B Almina ELEZOVIĆ
 • 9. A Peter PEČNIK
 • 9. B Olga KARDOŠ
(Visited 1.154 times, 1 visits today)