Skoči na glavno vsebino

Dnevi dejavnosti

Kulturni dnevi

Učenci bodo spoznali različna jezikovna, družboslovna in umetnostna področja ter vrednote človeške družbe in jih med seboj povezali. Pri izvajanju kulturnih dni so učenci aktivni, to pomeni, da dejavnosti načrtujejo ter izvajajo, doživljajo in se izražajo. Navajajo se na sprejemanje in vrednotenje lastnega dela, dela sošolcev in sošolk ter odraslih. Na kulturnih dnevih bodo učenci razvijali ustvarjalnost, sposobnost dojemanja spoznanj družboslovnih ved in jezikoslovja, doživljanje umetniške besede, barv, oblik, zvoka in giba ter prepoznavanje, razumevanje in vrednotenje pokrajine, posebno še doživljanje vseh zvrsti umetnosti ter sposobnost prepoznavanja, razumevanja in vrednotenja slovenske in svetovne kulturne dediščine.

Naravoslovni dnevi

Učenke in učenci povezujejo naravoslovne vsebine in posamezne predmete z neposrednim opazovanjem in aktivnostmi na terenu v naravi. Večina dni šole v naravi (ŠN) je posvečena naravoslovnim aktivnostim. Učenci aktivno in sistematično dopolnjujejo in poglabljajo teoretično znanje, ki so ga pridobili pri pouku. Dejavnosti jih spodbujajo k samostojnemu in kritičnemu mišljenju, omogočajo uporabo znanja. Učenci aktivno opazujejo, spoznavajo in razumejo sobivanje človeka in narave. Intenzivno doživljajo naravo, odkrivajo njene lepote in vrednote, oblikujejo pozitiven odnos do narave, življenja in dela, spoznavajo pomen varovanja zdravja in okolja.

Tehniški dnevi

Učenke in učenci opazijo tehnični problem v svojem okolju, ga raziščejo, zanj oblikujejo rešitev in jo preverijo. Razvijajo pozitiven odnos do tehničnih dosežkov, raziskujejo njihov izvor in zgradbo, skupaj s sošolkami in sošolci zbirajo podatke o tehničnih zbirkah, primerjajo svoje ugotovitve s podatki iz strokovne literature. Ob oblikovanju razstav izmenjujejo izkušnje in ideje, skušajo izboljšati obstoječe tehnične rešitve ter uporabljajo nove informacijske tehnologije.

Športni dnevi

Učenci na športnih dnevih zadovoljujejo potrebe po gibanju, gibalnem izražanju in ustvarjalnosti, se sprostijo in razvedrijo. Razvijajo tovarištvo, medsebojno sodelovanje, spoštujejo lastne in tuje dosežke, utrjujejo samozavest in pridobivajo trajne športne navade. Učenci se seznanijo z različnimi športnimi dejavnostmi in s športom za prosti čas. Usposabljajo se za športne dejavnosti. Ob povezavi z zdravstveno vzgojo in naravoslovnimi dnevi se zavejo pomena varovanja okolja in zdravja, oblikujejo spoštovanje do narave ter začutijo njihovo medsebojno povezanost.

(Visited 858 times, 1 visits today)
Dostopnost