Obvezni izbirni predmeti

Učenec izbere dve uri pouka tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali pa le pri eni uri tedensko.

V šolskem letu 2019/2020 bodo učenci 7., 8. in 9. razreda obiskovali 15 različnih izbirnih predmetov, ki so razporejeni v dva sklopa.

Družboslovno-humanistični izbirni predmeti:

 • likovno snovanje (LS1, LS2, LS3), poučuje Tanja Kogoj,
 • nemščina (NI1, NI2, NI3), poučuje Nevenka Šušteršič,
 • vzgoja za medije: radio (RAD), poučuje Lidija Rupnik,
 • turistična vzgoja (TVZ), poučuje Aleš Bobek,
 • filmska vgoja (FVZ), poučuje Barbara Eržen.

Naravoslovno-tehnični izbirni predmeti:

 • matematična delavnica 9 – 9. razred (MD9), poučuje Nives Zavodnik,
 • urejanje besedil – 7. razred (UBE), poučuje Barbara Eržen,
 • računalniška omrežja – 9. razred (ROM), poučuje Barbara Eržen,
 • organizmi v naravi in umetnem okolju (ONA), poučuje Diana Rutar,
 • Sonce, Luna in Zemlja (SLZ), poučuje Vesna Harej,
 • izbrani šport (IŠP1) – košarka, poučuje mag. Danilo Dominc,
 • izbrani šport (IŠP2) – nogomet, poučuje mag. Danilo Dominc,
 • šport za zdravle  (ŠZZ), poučuje Jelka Černe.

Neobvezni izbirni predmeti

Učne skupine pri pouku neobveznih izbirnih predmetov od 4. do 9. razreda se oblikujejo iz učencev drugega oziroma tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja.

Za šolsko leto 2019/2020 so učenci od 4. do 6. razreda izbrali:

 • računalništvo (NRA), poučuje Barbara Eržen,
 • šport (NŠP), poučujeta mag. Danilo Dominc in Jelka Černe,
 • tehniko (NTE), poučuje Brigita Horvat,
 • nemščina (N2N), poučuje Tomaž Juvan,
 • umetnost (NUM), poučuje Tanja Kogoj.

Učenci 1. razreda bodo imeli tedensko dve uri angleščine (N1A) v vsakem oddelku, poučuje Vlasta Vrhovec.

(Visited 148 times, 1 visits today)